Action Energy Market Terms of Service

Last updated 12.08.2023. Currently Terms of Service in Finnish only


1.Käyttöehtojen soveltamisala

Tervetuloa Action Energy Finance Oy:n (y-tunnus 3239454-2) (jäljempänä "AEM-Palveluntarjoaja") markkinapaikka-, tarjouspyyntö-, rahoitus- ja vertailupalveluihin (sisältäen mm. internet-sivuilla ja eri laitteille tehdyissä sovelluksissa luettavissa, katseltavissa ja käytettävissä olevat markkinapaikat, tietokannat, ja muut tuotteet ja palvelut kuten uutiskirjeet ja keskustelufoorumit, jäljempänä kukin näistä "AEM-Palvelu"). AEM-Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen AEM-Palvelun käyttämistä. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää riippumatta siitä, edellyttääkö AEM-Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei. AEM-palvelun Käyttäjä voi olla joko tuotteita tai palveluita tarjoava taho (”Tarjoaja”) tai niitä hankkiva taho (”Ostaja”). 

Mikäli Ostaja hankkii AEM-Palvelun avulla Tarjoajan tuotteen tai palvelun tai sitoutuu muutoin AEM-Palvelun avulla löytämäänsä tuotteeseen tai palveluun, näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Tarjoajan ja Ostajan välillä, vaan Tarjoajan ja Ostajan väliset sopimusehdot määräytyvät Tarjoajan ja Ostajan erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Tarjoaja ja Ostaja eivät kuitenkaan voi sopia keskenään sopimusehdoista, jotka ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen, Käyttäjien ja AEM-Palveluntarjoajan välisten muiden ehtojen, lainsäädännön tai yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen kanssa. AEM-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Tarjoajan Ostajalle tarjoamista tuotteista ja palveluista tai muistakaan Tarjoajan ja Ostajan välisistä asioista. Esimerkiksi, mikäli Ostaja löytää AEM-Palvelun avulla itselleen energiaremonttiinsa palveluntarjoajan, näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Tarjoajan ja Ostajan välillä vaan kyseiset tahot tekevät hankkeesta keskenään erillisen sopimuksen ja AEM-Palveluntarjoaja ei millään tavalla vastaa kyseiseen hankkeeseen liittyvistä ongelmista.

Käyttäjä voi olla joko yritysasiakas tai kuluttaja-asiakas. Yritysasiakas viittaa yritykseen tai yhteisöön, jolla on verkkopalvelutilauksen nojalla oikeus käyttää AEM-Palvelua joko Ostajana tai Tarjoajana toimimiseen eli tarjouspyyntö- ja tarjontatiedon välittämiseen ja markkinointiin. 
AEM-Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen lisäksi sovellettavia lisäehtoja, kuten tilausehtoja. AEM-Palveluiden kulloisetkin ominaisuudet, lisäehdot sekä valinnaiset lisäpalvelut on kuvattu kussakin AEM-Palvelussa. Lisäpalveluina voivat olla esimerkiksi rahoitustarjouksen haku saadulle tarjoukselle.

AEM-Palvelut ovat käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla. Sivustot ovat pääosin responsiivisia eli skaalautuvat päätelaitteen koon mukaisesti. 

2.Määritelmät

Aineistolla tarkoitetaan AEM-Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten kuvia, tiedostoja, videoita, paikkatietoja, yhteystietoja, arvosteluja, hinta- tai tilastotietoja, tarjouksen tai tarjouspyynnön tietoja jne. Aineisto voi olla AEM-Palveluntarjoajan, Käyttäjän tai kolmannen tahon AEM-Palveluun tuottamaa tai AEM-Palvelun käytön yhteydessä kertynyttä tietoa Käyttäjän toiminnasta AEM-Palvelussa.

Tuotteella tai palvelulla tarkoitetaan sitä myytävää tuotetta tai palvelua, jonka markkina-, vertailu- ja/tai hakupaikkana AEM-Palvelu toimii, ja josta Tarjoaja antaa tarjontatietoa AEM-Palvelussa ja joista AEM-Palvelu tarjoaa mahdollisesti esimerkiksi hinta- tai muuta tilastotietoa. Tuotteella tai palvelulla tarkoitetaan myös AEM-Palvelussa esiteltyä rahoitusratkaisua.

Tarjoajalla tarkoitetaan AEM-Palvelua käyttävää yritystä, joka markkinoi ja myy tarjolla olevia tuotteita ja palveluja AEM-Palvelun avulla Käyttäjille. Käyttäjiä koskevat velvoitteet koskevat aina myös Tarjoajia.

Käyttäjä voi käyttää AEM-Palvelua joko rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä. Käyttäjällä tarkoitetaan yksityishenkilöä, yhteisöä tai yritystä, joka käyttää AEM-Palvelua mm. energiaremontteihin liittyviä palveluja tai tuotteita etsiäkseen tai tarjotakseen. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus ratkaista, keitä AEM-Palvelun Käyttäjiä pidetään yksityishenkilöinä ja mitä jätettyjä ilmoituksia yksityisinä ilmoituksina.

3.Ehtojen soveltaminen ja sopimuksen voimaantulo

AEM-Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja (sisältäen mahdolliset palvelukohtaiset erityisehdot), muita AEM-Palvelussa kuvattuja AEM-Palvelun käyttöä koskevia lisäehtoja (sisältäen erilaiset säännöt ja käytännön ohjeet) sekä lakia ja hyvää tapaa. AEM-Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa edellä kuvatuista.
Käyttäjän osalta AEM-Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu voimaan, kun Käyttäjä AEM-Palvelua käyttämällä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröitymistä edellyttävien osioiden osalta sopimus astuu Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on toimittanut rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot ja siten rekisteröitynyt, ja AEM-Palveluntarjoajan osalta, kun AEM-Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen. Edellytyksenä sopimuksen voimaantulolle voi olla Käyttöehtojen nimenomainen hyväksyntä. Mikäli AEM-Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröityneelle Käyttäjälle käyttöoikeutta johonkin AEM-Palveluun tai sen osaan, ei Käyttäjä saa käyttää tällaisia rekisteröitymistä edellyttäviä AEM-Palveluita tai sen osia.

Yritysasiakkaiden osalta sekä Käyttäjä että Käyttäjän edustama organisaatio ovat yhdessä ja erikseen täysimääräisesti vastuussa Käyttäjän toimista suhteessa AEM-Palveluntarjoajaan sekä kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien mahdollisista näiden Käyttöehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen tai lain vastaisesta AEM-Palvelun käytöstä. Organisaatio on vastuussa siitä, että sen käyttöoikeuden nojalla AEM-Palvelua käyttävät Käyttäjät tutustuvat näihin Käyttöehtoihin ja muihin sovellettaviin ehtoihin ja noudattavat niitä. 

AEM-Palveluntarjoaja on oikeutettu perimään Käyttäjältä erillisen hinnaston mukaiset veloitukset mm. Käyttäjän AEM-Palvelussa olevien tarjouspyyntöjen tai tarjousten välittämisestä muille Käyttäjille ja näkyvyyden tarjoamisesta AEM-Palvelussa. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää AEM-Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Mikäli Käyttäjä on siirtymässä AEM-Palvelun maksullisiin osiin, tulee se AEM-Palvelussa selkeästi näkyviin. Maksullisten palvelujen osalta AEM-Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu voimaan, kun AEM-Palveluntarjoaja on lähettänyt hänelle tämän tilausta koskevan tilausvahvistuksen. AEM-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksullisen AEM-Palvelun tilausta perustellusta syystä kuten esimerkiksi aikaisempien maksuhäiriöiden tai Käyttöehtojen ja AEM-Palveluntarjoajan ohjeiden vastaisen toiminnan vuoksi. Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää AEM-Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

Palveluntarjoajalla on oikeus odottaa maksutapahtuman todentamista ennen kuin se aloittaa maksullisen AEM-Palvelun toimittamisen.

4.Käyttöoikeuden rajoitukset

AEM-Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää AEM-Palvelua ja sen sisältämää Aineistoa. Käyttäjä voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä. Organisaatiota edustava Käyttäjä saa kuitenkin käyttää Aineistoa siltä osin kuin se on hänelle annetun toimeksiannon (tarjouspyyntöjen luonti, sekä tuotteiden ja palveluiden osto) hoitamiseksi tarpeen, huomioiden kuitenkin näissä Käyttöehdoissa kuvatut käyttöoikeuden rajoitukset.

Edellä mainittu huomioiden, AEM-Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata AEM-Palvelun sisältämiä Aineistoja sekä tulostaa niitä vain Käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

1) Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa (sisältäen AEM-Palveluun sisältyvän tietokannan tai tietokoneohjelmat) tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa.

2) Käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä AEM-Palvelusta osia tai muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.

3) Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

4) Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia AEM-Palvelussa ilmeneviä tuote- tai palvelukohtaisia lisäehtoja.

5) Tarjoajalla ei ole oikeutta luovuttaa AEM-Palvelun kautta saamiaan tarjouspyyntöjä kenellekään kolmannelle osapuolelle.

6) Tarjoajalla on oikeus näiden Käyttöehtojen voimassaoloaikana käyttää itseään koskevia Käyttäjien laatimia arvosteluja omassa toiminnassaan edellyttäen edellä mainitun lisäksi, että AEM-Palveluntarjoajan AEM-Palvelu on mainittu arvostelun lähteenä ja että arvostelussa on linkki AEM-Palveluun. Arvostelujen hyödyntäminen voi olla maksullista.

7) Käyttäjän on käyttöoikeuden päättyessä lopetettava AEM-Palvelun, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, siihen liittyvien Aineistojen käyttö 
kokonaisuudessaan (pois lukien tilanteet, joissa laki edellyttää Aineiston säilytystä).

AEM-Palvelu on suunnattu ensisijaisesti Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Lisäksi maksullisten AEM-Palveluiden käyttö on sallittua näiden Käyttöehtojen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Maksullisen AEM-Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta AEM-Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä.

AEM-Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. AEM-Palvelun tai Aineiston käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty.

5.Rekisteröityminen

Joidenkin AEM-Palveluiden tai niiden osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Ainoastaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä on täysikäisyys. 

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä muut mahdollisesti tarvittavat tunnukset. Rekisteröitynyt Käyttäjä toimii AEM-Palvelussa aina omalla nimellään (etunimi ja sukunimi). Tietyissä AEM-Palveluissa voi olla kuitenkin mahdollista jättää vaikkapa arvostelu pelkällä nimimerkillä. Rekisteröityessään AEM-Palveluun, Käyttäjän on annettava kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen edellyttää AEM-Palveluissa Käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö se rekisteröitymisen vai ei.

Jollei muuta ole sovittu, käyttöoikeus, käyttäjätili, käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa toiselle. 

AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita AEM-Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä AEM-Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Mikäli Käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Käyttäjän päivitettävä muutokset viivytyksettä AEM-Palveluntarjoajalle. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita, eikä esiintyä toisena henkilönä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta AEM-Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Henkilöllä voi kuitenkin olla eri käyttäjätilit työntekijä- ja kuluttajaroolissa. 

Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa käyttäjätunnuksena ja salasanansa ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjä sitoutuu AEM-palvelussa muuttamaan salasanansa, mikäli epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. 

AEM-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli AEM-palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin tai jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, muiden lisäehtojen tai lakien ja hyvien tapojen vastaisesti.

6.Tietosuoja

AEM-Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. AEM-Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja Käyttäjän henkilötietoja tietosuojakuvauksen (saatavilla osoitteesta www.actionenergymarket.com) sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjän henkilötiedot ovat pääsääntöisesti luottamuksellisia. Käyttäjä kuitenkin ymmärtää, että hänen henkilötietonsa voidaan tietyissä tilanteissa luovuttaa muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille ja hän voi tietyissä tilanteissa saada muiden Käyttäjien henkilötietoja.

Käyttäjien henkilötietoja voi saada AEM-Palvelusta tai sen avulla. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa tiettyjä henkilötietoja tilanteissa, joissa se AEM-Palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi rahoitushakemus hankkeelle tai sopiuksen luonti). AEM-Palvelussa voi myös olla osioita, joiden toimittamiseen osallistuu kolmas osapuoli, joka luovuttaa henkilötietoja.

Käyttäjän tulee huomioida ennen AEM-Palvelun käyttöä, että AEM-Palvelusta tai sen avulla saatuja tietoja ei saa käyttää millään tavalla lainvastaisesti tai sellaiseen käyttötarkoitukseen, jolla vaarannettaisiin henkilöiden yksityisyydensuojaa. AEM-Palvelusta tai sen avulla saatuja tietoja on tarkoitus hyödyntää vain tuotetta tai palvelua koskevan transaktion toteuttamiseen. 

Sopimuksen päättymisen jälkeen AEM-Palveluntarjoaja ei luovuta Käyttäjille muiden Käyttäjien henkilötietoja. Käyttäjä voi ainoastaan pyytää omia henkilökohtaisia tietojaan tietosuoja-asetuksen tarkastusoikeuden puitteissa. Myöskään Käyttäjän edustama organisaatio ei sopimuksen päättymisen jälkeen normaalisti saa organisaatioon kuuluvien tai kuuluneiden Käyttäjien henkilötietoja.

7.AEM-Palveluntarjoajan rooli

AEM-Palvelun avulla Ostajat voivat AEM-Palvelun luonteesta riippuen tehdä tarjouspyyntöjä, verrata, ostaa, osallistua keskustelufoorumiin, vastaanottaa tarjouksia ja antaa arvioita, ja Tarjoajat voivat jättää tarjouksia, lisätä tuotteita ja palvelujaan esille ja kommunikoida Ostajan kanssa. 
AEM-Palveluntarjoaja toimii tarjouspyyntöjen ja tarjousten välittäjänä, mutta ei tule itse osapuoleksi Käyttäjien väliseen, AEM-Palvelun kautta tai avulla syntyneeseen toimeksianto-, tai kauppasopimukseen, eikä ole vastuussa siitä, onko Käyttäjillä oikeus tehdä sitoumuksia keskenään AEM-Palvelussa.

AEM-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Tarjoajan tai Ostajan tarjoamista tuotteista, palveluista ja/tai muista sitoumuksista ja/tai sopimuksista tai niiden pätevyydestä. Mikäli jo sovittu toimeksianto ei toteudu tai osapuolista jompikumpi rikkoo osapuolten välistä sopimusta, AEM-Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta etsiä korvaavaa sopimuskumppania, korvaavaa tuotetta tai palvelua tai korvata sopimusrikkomuksesta aiheutunutta haittaa tai vahinkoa. AEM-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa muutoinkaan Tarjoajan ja Ostajan välisistä asioista.

AEM-Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta kontrolloida Palvelun kautta välitettävien toimeksiantojen laatua tai laillisuutta, eikä sitä, että sovitut toimeksiannot tai sitoumukset tulevat asianmukaisesti suoritetuksi ja että Ostaja tai Tarjoaja saa korvauksen asianmukaisesti. AEM-Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien toimintaan liittyvistä veroista ja tuotteisiin tai palveluihin liittyvistä vakuutuksista.

Joissakin AEM-Palveluissa Käyttäjä voi lähettää AEM-Palvelun käyttötarkoituksen mukaisia kysymyksiä AEM-Palvelussa oleville muille Käyttäjille tai käydä keskustelua keskustelufoorumilla. Käyttäjien vastaukset tulee ottaa yleisinä ohjeina eikä AEM-Palveluntarjoajaa tai AEM-Palvelussa olevia muita Käyttäjiä voi pitää vastuullisena mahdollisista vahingoista, joita neuvojen tai ohjeiden käyttämisestä seuraa.

AEM-Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien AEM-Palvelun välityksellä toisilleen antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansa pitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Tarjoaja vastaa itse tuotteelle tai palvelulle antamastaan takuusta. Tarjoaja ei ota kantaa Käyttäjän ja AEM-Palveluntarjoajan välille mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin eikä AEM-Palveluntarjoaja ota kantaa Käyttäjän ja Tarjoajan välille mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin. Mahdollisissa riitatilanteissa AEM-Palveluntarjoaja toimittaa tietoja AEM-Palvelusta poistetusta Aineistosta (kuten kopio vanhasta tarjouspyynnöstä) vain Aineiston toimittaneelle Käyttäjälle. Viranomaisen perustellusta pyynnöstä Aineisto voidaan toimittaa myös kolmansille osapuolille.

AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää myyntiedustajia tai alihankkijoita, jotka toimivat AEM-Palveluntarjoajan lukuun. Sopimussuhde syntyy näissäkin tapauksissa Käyttäjän ja AEM-Palveluntarjoajan välille.

8.Maksulliset osiot ja peruutusoikeus

AEM-Palvelu voi pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita. Maksullisesta AEM-Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä AEM-Palvelun käyttöön kuten tarjouspyyntöjen tai tarjousten määrään tai aikaan sidottu käyttömaksu.

Tietyt osat maksullisista AEM-Palveluista voidaan laskuttaa yritysasiakkailta. Muutoin yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat maksavat maksulliset AEM-Palvelut tilaushetkellä AEM-Palvelun kulloinkin mahdollistamilla tavoilla kuten esim. kortti- tai verkkopankkimaksulla, verkkolaskutuksella tai sähköpostilaskulla.

Jollei muutoin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset AEM-Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet, mahdolliset poikkeukselliset hinnat (esim. erikoistarjoukset) sekä maksullisiin AEM-Palveluihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä kussakin AEM-Palvelussa.

AEM-Palveluiden internet-sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina, sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

AEM-Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. AEM-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman AEM-Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. AEM-Palveluiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa AEM-Palvelun tuotanto-, hankinta- tai muut kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai AEM-Palvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Hintojen muutoksista ilmoitetaan laskun yhteydessä ja/tai sähköpostitse sellaisille Käyttäjille, joilla on voimassa oleva maksullisen AEM-Palvelun tilaus. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon hinnankorotuksesta 7 päivän kuluessa laskun tai sähköpostiviestin lähettämisestä. Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluonteisia tilauksia sen jälkeen, kun AEM-Palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, hinta määräytyy muutoshetken hinnan mukaisesti. Mikäli Käyttäjä irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja hintoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

AEM- Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa maksullisia AEM-Palveluita käyttävältä Käyttäjältä luottotiedot asianmukaisista luottotietorekistereistä luottoa tai siihen rinnastettavaa maksutapaa myöntäessään. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus edellyttää henkilötunnuksen antamista sellaisilta kuluttaja-asiakkailta ja y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset palvelut veloitetaan laskuttamalla tai tilittämällä ennakkomaksun sijaan.

Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei muuta ole ilmoitettu. AEM-Palveluntarjoajan lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on AEM-Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on AEM-Palveluntarjoajalla oikeus estää ja rajoittaa AEM-Palvelun käyttöä. AEM-Palveluntarjoaja voi periä maksun AEM-Palvelun uudelleen avaamisesta.

Mikäli AEM-Palvelun käyttöoikeus on maksullinen ja sen hinnoittelu perustuu AEM-Palveluntarjoajalle ilmoitettuun käyttäjämäärään, organisaation puolesta tilauksen tehnyt Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan etukäteen AEM-Palveluntarjoajalle sekä sopimaan laajemmasta käyttöoikeudesta, mikäli sovittu käyttäjämäärä ylittyy.

Mikäli Käyttäjän antamat hinnoitteluun ja laskutukseen vaikuttavat tiedot kuten organisaation käyttäjämäärä tai toteutuneiden transaktioiden määrä todetaan virheellisiksi, voi AEM-Palveluntarjoaja periä Käyttäjältä todellisiin tietoihin perustuvat veloitukset takautuvasti. AEM-Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjän antamien vanhentuneiden tietojen perusteella perittyjä virheellisiä veloituksia.

Käyttäjällä ei normaalisti ole AEM-Palvelun kautta hankittujen maksullisten tuotteiden tai palveluiden peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun Käyttäjän tekemä tilaus on sähköisesti vastaanotettu ja käsitelty.

Tämä seuraava kappale koskee vain kuluttaja-asiakkaita: Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli AEM-Palvelun erityisehdoissa ei ole muutoin sovittu. Siltä osin kuin AEM-Palveluissa on kyse kuluttajansuojalain alaisista hyödykkeistä ja/tai palveluksista, Palvelun maksulliset osat ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. AEM-Palvelun toimittaminen aloitetaan tai se suoritetaan ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja käyttäessään AEM-Palvelun maksullisia osia kuluttaja saa kuluttajansuojalain mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa maksullisen AEM-Palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.

9.AEM-Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

AEM-Palvelu ja sen sisältämä Aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua sisältöä.

AEM-Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut AEM-Palveluun, sen ulkoasuun, koodiin ja sen sisältämään Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat AEM-Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki AEM-Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan AEM-Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään.

AEM-Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin AEM-Palvelun käytön myötä. AEM-Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, myynti, takaisinmallintaminen, haavoittuvuuden tutkiminen tai muu hyväksikäyttö ilman oikeuksienomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta näiden Käyttöehtojen mukaista omaan käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista tai linkittämistä AEM-Palveluun näissä Käyttöehdoissa sallituksi kuvatuin tavoin.
Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman AEM-Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää manuaalisia tai automatisoituja ohjelmistoja, koneita, algoritmejä, hakurobotteja tai muunlaisia teknisiä apuvälineitä (mm. "robot-", "spider", "scraper-" ja "offline reader-" ohjelmistot) tiedonhakuun tai kappaleiden valmistamiseksi AEM-Palvelusta, AEM-Palvelun osista tai AEM-Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin.

AEM-Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat AEM-Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Pääsyä AEM-Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään AEM-Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman AEM-Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava Aineiston oikeudenhaltijan nimi sekä sen lähde hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Merkintä ei saa kuitenkaan antaa väärää kuvaa AEM-Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisestä yhteistyöstä.

AEM-Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että AEM-Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty tai siitä, että AEM-Palvelua käytetään vastoin AEM-Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Kaikki AEM-Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää AEM-palvelun asiakaspalveluun. Mikäli AEM-Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Aineistoa, siitä voi ilmoittaa AEM-Palvelun asiakaspalveluun.

10.Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet Aineistoon

Käyttäjän ei tule välittää AEM-Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja AEM-Palvelun välityksellä ellei siitä ole erikseen palvelun sivulla kyseisen tiedon syötön kohdalla mainittu. Käyttäjä hyväksyy, ettei Käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden AEM-Palveluntarjoajalle AEM-Palvelun kautta välittämiä tietoja tai Aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina, jollei kyseisen AEM-Palvelun sivulla ole mainittu kyseistä tietoa luottamuksellisena tietona pidettäväksi. AEM-Palveluntarjoaja kuitenkin ymmärtää ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä noudatettavat rajoituksia.

AEM-Palveluun tallennettu ja AEM-Palvelun käytöstä kertynyt Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi AEM-Palveluntarjoajan sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. AEM-Palveluntarjoaja voi vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tällaisia tietoja ja Aineistoja, pois lukien Käyttäjän AEM-Palveluntarjoajalle rekisteröitymisen yhteydessä antamat henkilötiedot ja erikseen AEM-palvelun sivuilla mainittavat Käyttäjän syöttämät luottamukselliset tiedot. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu tai palvelun sivulla määrätyn materiaalin kohdalla erikseen mainittu, Käyttäjä luovuttaa AEM-Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet AEM-Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä myöntää AEM-Palveluntarjoajalle sekä yhteistyökumppaneille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella (esim. muuttaa kuvakokoa, rajata kuvaa), kopioida, julkaista, käyttää kaupallisesti tai muutoin haluamallaan tavalla tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa palvelussa tai tuotteessa Aineistoa, jonka Käyttäjä on tuonut AEM-Palveluun AEMPalveluntarjoajan ja/tai muiden Käyttäjien saataville. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen. Lisäksi AEM-Palveluntarjoaja voi halutessaan lisätä Aineistoon omia tunnuksiaan Aineiston yhdistämiseksi AEM-Palveluun. Käyttäjän omistamien logojen ja tavaramerkkien osalta Käyttäjä myöntää AEM-Palveluntarjoajalle oikeuden julkaista ja saattaa yleisön saataviin ko. logoja ja tavaramerkkejä AEM-Palvelun toteuttamiseksi niiden muuttamattomassa muodossa.

Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää mm. seuraavilla tavoilla: 
Aineistoa voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta.AEM-Palveluntarjoaja voi muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää harkintansa mukaan, esim. AEM-Palveluun ja Kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.AEM-Palveluntarjoaja voi muokata Aineistoa (esim. korjata selkeitä virheitä tai täydentää Kohteen tietoja julkisista lähteistä saatavilla tiedoilla) myös, jos AEM-Palveluntarjoaja uskoo muokkauksen parantavan Käyttäjien kokemusta AEM-Palvelusta tai kun AEM-Palvelutarjoaja uskoo Käyttäjien näin saavan laadukkaampaa palvelua.AEM-Palveluntarjoajan omissa blogijutuissa ja kuvagallerioissa voidaan käyttää Käyttäjän toimittamia kuvia kuvituskuvina.AEM-Palveluntarjoaja voi itse päättää antaa Aineistolle näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai Instagramissa.Aineistoa voidaan hyödyntää AEM-Palveluntarjoajan mainonnassa ja sisältömarkkinoinnissa sekä digitaalisissa- että printtimedioissa.Käyttäjän antamia kohdetietoja ja muuta Aineistoa voidaan hyödyntää muidenkin Käyttäjien kohdeilmoituksien yhteydessä esimerkiksi tilanteissa, kun niistä on hyötyä tarjouspyyntöjen tai tarjousten esittelyssä.Aineisto voidaan indeksoida erilaisten hakukoneiden toimesta, jonka johdosta se voi näkyä julkisissa hakukonetuloksissa. Yksinomaan AEM-Palveluntarjoaja tekee päätöksen siitä, salliiko se AEM-Palvelun ja Aineiston indeksoinnin. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus muodostaa kaupallisia tietotuotteita, jotka käyttävät Aineistoa (esim. Käyttäjien tekemät arvostelut) tietolähteenä. Tietotuotteissa henkilötiedot käsitellään osana tietokantaa joko anonyymissä tai pseudonyymissä muodossa. Tietotuotteissa tieto luovutetaan tietotuoteasiakkaille joko rajapinnan kautta tai erillisenä tiedostona. 
Soveltuvin osin Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää myös sen jälkeen, kun sitä koskeva Kohde on poistettu AEM-Palvelusta. Mikäli Käyttäjä kokee, että hänen toimittamaansa Aineistoa käytetään ei-hyväksyttävällä tavalla, tulee hänen toimittaa kirjallinen selvitys Aineistoa koskevasta poisto-, muokkaus- tai korjauspyynnöstä AEM-Palvelun asiakaspalveluun. Mikäli AEM-Palveluntarjoaja katsoo pyynnön perustelluksi, poistetaan Aineisto siltä osin kuin se on mahdollista. AEM-Palveluntarjoajalla on muutoinkin aina harkintansa mukaan oikeus poistaa mitä tahansa Aineistoa AEM-Palveluistaan. Käyttäjän tulee huomioida, että siltä osin kuin Aineistoa on käytetty journalistisessa sisällöntuotannossa, sisällön ja siihen sisältyvän Aineiston poistamisessa ja muokkaamisessa noudatetaan ko. alan sääntelyä ja ohjeistusta (mm. JSN:n ohjeet ja lausumat). Lähtökohtaisesti verkossa julkaistuja sisältöjä ei poisteta kuin poikkeustapauksissa.

Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että Palveluntarjoaja sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän toimittamaa Aineistoa.

11.Linkit ulkopuolisiin www-sivustoihin
AEM-Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää AEM-Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin internet-sivustoihin tai muihin digitaalisiin palveluihin. AEM-Palveluntarjoaja saattaa myös sallia joissain AEM-Palveluissa Käyttäjän sisällyttää Aineistoonsa linkkejä, jotka johtavat AEM-Palvelun ulkopuolelle. Linkit tulee sijoittaa AEM-Palvelussa vain niille osoitetuille paikoille (esimerkiksi Tarjoajan tiedoissa voi olla linkki yrityksen omille sivustoille).

Linkkien käyttäminen saattaa siirtää Käyttäjän pois AEM-Palvelusta. AEM-Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten internet-sivustojen tai kolmansien osapuolten tarjoamien palveluiden sisältöä, eikä AEM-Palveluntarjoaja vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. AEM-Palveluntarjoaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn internet-sivuston tai palvelun omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä internet-sivustoja tai palveluja omalla vastuullaan. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka AEM-Palveluntarjoajan AEM-Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että AEM-Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä internet-sivustoa tai palvelua tai hyväksyisi siellä olevan materiaalin, tai että AEM-Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston tai palvelun haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään AEM-Palveluntarjoajan immateriaalioikeuksilla suojattuja Aineistoja.

12.Ulkoiset linkit tähän AEM-Palveluun

Linkitys tähän AEM-Palveluun on hyväksytettävä AEM-Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset: 
1) linkki sisältää pelkällä leipätekstillä AEM-Palveluntarjoajan www-osoitteen eikä mitään AEM-Palveluntarjoajan tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa; 
2) linkkiä käytettäessä linkitetty AEM-Palveluntarjoajan AEM-Palvelu avautuu itsenäiseen selainikkunaan tai välilehteen eikä linkittävän palvelun omaan kehykseen; 
3) linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät AEM-Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat AEM-Palveluntarjoajan sponsoroimia; 
4) eikä linkitys vaikuta haitallisesti AEM-Palveluntarjoajan tai maineeseen ja tavaramerkkeihin.

AEM-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu AEM-Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa AEM-Palveluntarjoajaan liittyvää goodwill-arvoa tai aiheuttaa haittaa AEM-Palveluntarjoajalle.

13.Käyttäjän vastuut

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää AEM-Palvelun toimintaa sekä käyttämään AEM-Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten lisäehtojen, sovellettavien lakien ja muiden säädösten, soveltuvien alan käytäntöjen (sisältäen viranomaisohjeet) ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan AEM-Palveluntarjoajaa, muita Käyttäjiä ja kolmansia osapuolia, sekä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta toimittamastaan Aineistosta ja/tai AEM-Palvelun käytöstään AEM-Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamistaan kuluista ja vahingoista täysimääräisesti.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen AEM-Palvelussa tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden tiedot ovat oikeita (esim. hinnat, tuotetiedot, referenssit jne.) ja että Käyttäjällä on oikeus tarjota tuotteita ja palveluita AEM-Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on velvollinen viipymättä päivittämään tuotteiden ja palvelujen tietojen muutokset. Käytettäessä AEM-Palvelussa Solution Bank -palvelua, yhdellä räätälöidyllä tarjouspyyntöpohjalla voi ilmoittaa vain yhden tuotteen tai palvelun. 

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä AEM-Palvelua:

1) mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää AEM-Palvelua; 
2) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen; 
3) AEM-Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta; 
4) otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään AEM-Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; 
5) muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan Aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan Aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen; 
6) muiden Käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen ilman kyseisten Käyttäjien nimenomaista lupaa.
AEM-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa Käyttäjän toimittama Aineisto, estää AEM-Palveluun pääsy, hidastaa sen käyttöä tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin (kuten muokata Aineistoa tai poistaa se) siltä osin kuin se on tarpeellista viranomaisen pyynnön johdosta tai Käyttöehtojen, muiden sopimusehtojen, lakien tai hyvän tavan vastaisen toiminnan lopettamiseksi. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää teknisiä keinoja (esim. estolistat, automatisoitu palomuuri) Käyttöehtojen vastaisen toiminnan estämiseksi. Käyttäjän perustiedot säilytetään estolistalla, vaikka Käyttäjän muut tiedot voitaisiin Käyttäjän pyynnöstä poistaa AEM-Palvelusta tietosuojalainsäädännön mukaisesti. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Lähettämällä Aineistoa AEM-Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai AEM-Palvelun välityksellä Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että: 
1) Käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen Aineiston lähettämistä Aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien löytämiseksi ja tuhoamiseksi varmistaakseen mm. ettei Aineisto ole AEM-Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia AEM-Palveluun; 
2) Käyttäjän AEM-Palvelussa tarjoamat tuotteet tai palvelut ovat ilmoituksen mukaisesti saatavilla (myynnissä, käytettävissä); 
3) Käyttäjällä on oikeus ko. toimintaan; 
4) Aineisto ei ole lain, hyvän tavan ja/tai hyvien markkinointitapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

5) Aineisto on Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä on oikeus antaa Aineisto AEM-Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen mukaisesti, ja että AEM-Palveluntarjoaja voi julkaista Aineiston maksutta ja sisällyttää Aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää Aineistoa näissä Käyttöehdoissa mainituilla tavoilla ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita; 
6) Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä AEM-Palvelussa tai AEM-Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa ja Käyttäjä vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista; ja 
7) Käyttäjä ei esitä lähettämäänsä Aineistoon perustuvia vaateita AEM-Palveluntarjoajaa kohtaan.
Jos Tarjoaja toimii markkinointiyhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa, Tarjoaja voi ilmoittaa siitä AEM-Palvelussa. Tarjoajan tulee tällöin varmistua, että hänellä ja AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus näyttää AEM-Palvelussa kyseisen kolmannen osapuolen logo tai tuotemerkki Tarjoajan tietojen yhteydessä.

Käyttäjä vastaa AEM-Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojensa hankkimisesta ja niiden toimintakunnosta. Käyttäjä vastaa myös siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa AEM-Palveluntarjoajalle tai muille AEM-Palvelun Käyttäjille. Palvelua haittaavat tai häiritsevät laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava AEM-Palvelusta.

Ilman AEM-Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Käyttäjä ei ole oikeutettu keräämään AEM-Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään AEM-Palvelua, sen sisältöä, sen Käyttäjiä tai Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen.
Käyttäjä vastaa AEM-Palvelun kautta mahdollisesti haltuunsa saamien henkilötietojen käsittelyn laillisuudesta soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. AEM-Palveluntarjoaja ei luovuta henkilötietoja Käyttäjille muutoin kuin tilanteissa, joissa se AEM-Palvelun luonteen vuoksi on tarpeellista (esimerkiksi jotta rahoituksen Tarjoaja voi antaa Käyttäjälle AEM-Palvelussa rahoitustarjouksen hankkeelle).

14.Toimeksiannot ja muu viestiliikenne

AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää AEM-Palvelun Käyttäjälle asiakasviestintää (esim. Julkaistut tarjouspyynnöt, Käyttäjälle lähetetyt tarjoukset, pyyntö tyytyväisyysarvioon) mm. AEM-Palvelun tai muun verkkosivuston kautta, sähköpostilla sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa saamiinsa viesteihin AEM-Palvelun asetuksien avulla. Käyttäjien välisen viestinnän eli mm. tarjouspyyntöihin ja/tai tarjouksiin liittyvän viestinnän voi lopettaa peruuttamalla tarjouspyynnön tai poistamalla tarjouksen. Mikäli Käyttäjä ei halua mitään AEM-Palvelun asiakasviestintää, tulee hänen poistaa käyttäjätilinsä. Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen AEM-Palveluntarjoajan Käyttäjälle antamat ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty Käyttäjälle. 

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. AEM-Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

AEM-Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta välittää tai näyttää Käyttäjien tarjouspyyntöjä, tarjouksia tai Aineistoa AEM-Palvelussa (esim. jos AEM-Palvelua käytetään haitantekotarkoituksessa tai muutoin AEM-Palvelun tarkoituksen vastaisesti).

Palvelu voi välittää Käyttäjän yhteystiedot, hankkeeseen liittyviä ja muuta Käyttäjän toimittamaa Aineistoa muille Käyttäjille silloin, kun AEM-Palvelun sujuva toiminta sitä vaatii. Tarjoaja voi ottaa yhteyttä Käyttäjään palvelusta riippuen joko AEM-Palvelun kautta, puhelimella, ja/tai sähköpostilla.

15.Keskustelupalstaa/kommentointia koskevat erityisehdot

AEM-Palvelussa voi tapahtua viestintää Käyttäjien välillä keskustelupalstan tai kommentointikenttien välityksellä. Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä loukkaavia, herjaavia, alatyylisiä tai muuten sopimattomia viestejä AEM-Palvelussa. Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa ja muuttaa tai koska tahansa poistaa tai olla julkaisematta sopimattomaksi katsomansa viesti.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita AEM-Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. AEM-Palveluntarjoajalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Käyttäjän tiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön.
Käyttäjän keskustelupalstoilla ja kommentointikentissä käyttämä nimimerkki sekä julkaisemat tekstit ja arvostelut voivat jäädä näkymään AEM-Palvelussa myös sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. Mikäli perustetta käsitellä henkilötietoja ei enää ole, tiedot voidaan anonymisoida siten, ettei niitä voida enää yhdistää kenenkään tiettyyn henkilöön.

16.Käyttäjien tekemät arvostelut

Joissain AEM-Palveluissa Käyttäjällä on mahdollisuus tehdä arvosteluja Tarjoajista. Tällöin Käyttäjät voivat selata ja tarkastella Tarjoajan profiileja, lukea ja kirjoittaa arvioita Tarjoajista omien kokemustensa mukaan ja luokitella Tarjoajien palveluja ja toimintaa, kuitenkin niin, että Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näissä Käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja.

AEM-Palveluntarjoaja tarjoaa AEM-Palvelussa ainoastaan teknisen alustan arvostelujen tekemiseen eikä AEM-Palveluntarjoaja ole missään vastuussa arvosteluista. AEM-Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien kirjoittamien arvioiden tai luokittelujen sisällöllisestä hyväksyttävyydestä tai niistä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. AEM-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- ja/tai muita muotoiluvirheitä. AEM-Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. AEM-Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus, mutta ei velvollisuutta, mistä tahansa syystä poistaa arvostelu. Tarjoajien tulee kuitenkin huomioida, että arvostelut voivat sisältää myös negatiivisia näkemyksiä Tarjoajasta, eikä negatiivia arvosteluja poisteta vain sen vuoksi, että Tarjoaja ei ole tyytyväinen saamansa arvosteluun tai on eri mieltä sen sisällöstä.

Käyttäjä vastaa itse antamistaan arvosteluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, siitä, että arvostelut ovat näiden Käyttöehtojen, lain ja hyvien tapojen mukaisia.

Arvostelussa on lisäksi noudatettavan seuraavia sisältöohjeita:
Kattavuus: Arvosteluissa tulisi arvioida Tarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen.Asiallisuus: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu ja/tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä Tarjoajien ammattitaitoa ja Käyttäjän asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta ja/tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.Objektiivisuus: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä Tarjoajan ja/tai Käyttäjän kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten Tarjoajan ja/tai Käyttäjän tuttava, yhteistyökumppani ja/tai kilpailija.Markkinointi: Arvosteluja ei tule käyttää heikentääkseen toisen Tarjoajan myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita ja/tai linkkejä.Tietosuoja: Arvosteluissa ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä ja/tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima eikä se saa loukata kenenkään tahon tekijän- tai muutakaan oikeutta.AEM-Palvelulla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa arvostelut ja muut tiedot Tarjoajan profiilista, kun AEM-Palvelun ja Tarjoajan yhteistyö on päättynyt.Käyttäjän tekemät arvostelut voidaan säilyttää AEM-Palvelussa anonyymissä muodossa mikäli hän poistaa asiakastilinsä ja tietonsa palvelusta.
17.Tietoturva

AEM-Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan AEM-Palvelun korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään AEM-Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat AEM-Palvelun rakennetta merkittävästi, tai häiritä tai käsitellä AEM-Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta AEM-Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen AEM-Palveluun.

18.Mainokset ja ilmoitukset sekä liitännäistavarat ja -palvelut

Käyttäjällä ei ole oikeutta, ilman AEM-Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää AEM-Palvelussa muuta kuin itse tarjouspyyntöön tai tarjoukseen liittyvää mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. 

Yrityskäyttäjillä on mahdollisuus tarjota tietyissä AEM-Palveluissa projekteihin liittyviä ns. liitännäistavaroita ja -palveluita, kuten esimerkiksi rahoitus-, vakuutus- ja hinnoittelupalveluja. 

19.Muutokset ja muokkaukset

Esittely- ja muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole AEM-Palvelun määrityksiä. AEM-Palveluntarjoaja kehittää AEM-Palvelujaan kaiken aikaa ja sillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa AEM-Palvelun osia, korjata AEM-Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia AEM-Palveluun, Aineistoon ja AEM-Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä AEM-Palvelun osia, AEM-Palvelun toiminnot mukaan lukien. AEM-Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja AEM-Palvelujen käyttöä tai AEM-Palvelun osien tai koko AEM-Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa AEM-Palvelun käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen, jos se on mahdollista. Ensisijaisesti muutoksista ilmoitetaan AEM-Palvelun internet-sivustolla ja asiakasviestinnässä.

AEM-Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu AEM-Palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjän tulee käydä tarkistamassa kulloinkin ajantasaiset Käyttöehdot AEM-Palvelun verkkosivustolta. Mikäli kuluttaja-asiakas irtisanoo toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen muutoksen johdosta ennen kuin viikko on kulunut muutoksen voimaantulosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä. 

20.Vastuunrajoitus

AEM-Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että AEM-Palvelu ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei takaa verkkopalvelun toimintavarmuutta. AEM-Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa AEM-Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää AEM-Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai AEM-Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus- tai asennustyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää.

AEM-Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. AEM-Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Käyttäjiä tiedossaan olevista mahdollisista käyttökatkoista ja päivityksistä etukäteen. Siinä tapauksessa, että maksullisen AEM-Palvelun käyttö estyy AEM-Palveluntarjoajasta johtuvista syistä yhtäjaksoisesti vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää AEM-Palveluntarjoaja AEM-Palvelun käyttöaikaa vastaavasti, mikäli Palvelun veloitukset ovat aikaperusteisia. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä AEM-Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta AEM-Palveluntarjoaja on ilmoittanut käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

AEM-Palveluntarjoaja vastaa AEM-Palveluun itse tuottamansa Aineiston lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun. AEM-Palveluntarjoaja ei takaa Aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun AEM-Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja.

AEM-Palvelu ja Aineisto tarjotaan "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaista takuuta ja "silloin kuin ne ovat saatavilla". Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. AEM-Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta AEM-Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. AEM-Palveluntarjoaja ei vastaa AEM-Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

AEM-Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita AEM-Palvelun suojauksesta. AEM-Palveluntarjoaja ei voi taata AEM-Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. AEM-Palveluntarjoaja ei takaa, ettei AEM-Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei AEM-Palveluntarjoaja ole vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

AEM-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat AEM-Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun AEM-Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. AEM-Palveluntarjoajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

AEM-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat AEM-Palvelun tai Aineiston käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka AEM-Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. AEM-Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään AEM-Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä.

AEM-Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta digitaalisesta tai muusta Aineistosta tai joita syntyy tällaista Aineistoa siirrettäessä. Mikäli Käyttäjän toimittama Aineisto on puutteellista, ei AEM-Palveluntarjoaja vastaa AEM-Palvelun puutteellisuudesta. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa välittömästi virheellinen, haitallinen tai puutteellinen Aineisto.

AEM-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että Käyttäjän Aineistoa julkaistaan ja siitä voi tulla palautetta muissa palveluissa, jotka ovat AEM-Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Käyttäjä on velvollinen tarkastamaan AEM-Palvelun välittömästi Aineiston julkaisemisen jälkeen, myötävaikuttamaan parhaansa mukaan AEM-Palvelun toteuttamiseen sekä reklamoimaan havaitsemistaan puutteista välittömästi. Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti AEM-Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on havainnut virheen tai kun Käyttäjän olisi pitänyt virhe havaita. Muistutus laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki AEM-Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää AEM-Palveluntarjoajan AEM-Palvelussa ilmoittamaan asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen. Ellei Käyttäjä ole reklamoinut AEM-Palvelun tässä annetussa ajassa, katsotaan kyseinen AEM-Palvelu hyväksytyksi.

AEM-Palvelun maksullisten osien osalta AEM-Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Käyttäjälle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista, ja AEM-Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän kyseisestä maksullisesta AEM-Palvelusta maksama hinta. Jos Käyttäjällä ja AEM-Palveluntarjoajalla on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai AEM-Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä. Ensisijaisesti Käyttäjälle aiheutunut vahinko korvataan tarjoamalla tälle korvaussummaa vastaavasti lisää käyttöaikaa AEM-Palvelussa. Maksuttomien AEM-Palveluiden osalta AEM-Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli AEM-Palveluntarjoaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

22.Referenssioikeus

Silloin, kun kyseessä on yritysasiakkuus, AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus julkistaa AEM-Palveluun liittyvä sopijapuolten välinen asiakassuhde ja oikeus käyttää asiakassuhdetta referenssinä myydessään palveluitaan ja/tai tuotteitaan kolmansille osapuolille. AEM-Palveluntarjoajalla on tämän kohdan mukainen oikeus AEM-Palveluun liittyvän sopimuksen voimassaoloaikana ja 12 kuukauden aikana sopimuksen päättymisestä lukien.

23.Käyttöoikeuden ja sopimuksen siirtäminen

AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai käyttöoikeutta edelleen ilman AEM-Palveluntarjoajan ennakollista suostumusta.

24.Sopimuksen päättyminen

Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää AEM-Palvelua. Irtisanoutumalla AEM-Palvelusta ja näistä Käyttöehdoista Käyttäjä ei kuitenkaan vapaudu jo tehdyistä sitoumuksistaan kuten maksullisista kertatilauksista ja niihin liittyvistä ehdoista.

Maksuttomissa AEM-Palveluissa rekisteröitynyt Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ottamalla sulkemalla asiakastilinsä AEM-palvelussa. Mikäli asiakastili on pitkään käyttämättä, on AEM-Palveluntarjoajalla oikeus sulkea asiakastili ja poistaa siihen liittyvät tiedot.

Kertaluonteisissa maksullisissa AEM-Palveluissa sitä koskeva sopimus on voimassa, kunnes tilattu Palvelu on toimitettu Käyttäjälle. Kertaluonteista maksullista AEM-Palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa, jos AEM-Palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu. 

Muutoin maksullisia AEM-Palveluita koskeva sopimus on tilausvahvistuksen tai erillisen sopimuksen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Määräaikaisia sopimuksia ei voida irtisanoa määräajan aikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Mikäli sopimus on irtisanottavissa kesken laskutuskauden, kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä Käyttäjälle, joka irtisanoo sopimuksen. Irtisanomisen tulee tapahtua AEM-Palvelun käyttöliittymässä. Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Perustellusta syystä AEM-Palveluntarjoaja voi purkaa sopimuksen ilman, että AEM-Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Käyttäjälle. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi toistuvaa Käyttöehtojen rikkomista. AEM-Palveluntarjoajalla ja Käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen osapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan ja AEM-Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus Käyttäjän jouduttua maksuhäiriöön suhteessa AEM-Palveluntarjoajaan tai mikäli tai Käyttäjän edustamaa organisaatiota valvova viranomainen on asettanut organisaation toimintakieltoon.

Laskun maksamatta jättäminen tai AEM-Palvelun käyttämättä jättäminen eivät muodosta sopimuksen irtisanomista eivätkä muodosta Käyttäjälle oikeutta irtisanoa AEM-Palvelu välittömin vaikutuksin ja tilausmaksun palauttamiselle.

25.Sopimuksen päättymisen vaikutus

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Käyttäjän oikeus käyttää AEM-Palvelua ja Käyttäjän asiakastili suljetaan.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä AEM-Palveluntarjoajan oikeudet Käyttäjän toimittamaan Aineistoon jäävät voimaan. AEM-Palveluntarjoajalla on halutessaan oikeus hävittää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot sekä Käyttäjän tuottama ja AEM-Palveluun toimittama Aineisto. AEM-Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Käyttäjälle kyseistä Aineistoa, vaan Käyttäjä on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

AEM-Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Käyttäjän Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus).

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai muita sopimusehtoja, ei AEM-Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjälle käyttämättä jäävän maksullisen AEM-Palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa. 

26.Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos AEM-Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.
Kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta Kuluttajariitalautakunta: www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 3066, 00531 HELSINKI, kril(at)oikeus.fi

27.Yhteystiedot

AEM-Palveluntarjoajan yhteystiedot:
Action Energy Finance Oy (y-tunnus 3239454-2) .
Henry Fordin Katu 5K, 00150 Helsinki
Puhelin 050-5996828. 

28.Tarjouspyyntöpalveluun liittyvät tarkennukset

Tarjousten pyytäminen töihin, joita tosiasiassa ei ole olemassa, tai joita ei ole minkäänlaista aikomusta teetättää AEM-Palvelun avulla, on kielletty. Tarjoajat eivät saa käyttää AEM-Palvelua kilpailevien hankkeiden hintojen tiedusteluun. AEM-Palvelut, joiden avulla Käyttäjä voi tehdä kiinteistöön liittyviä tarjouspyyntöjä, edellyttävät että Käyttäjällä on omistussuhteen, työnkuvan tai muun valtuutuksen kautta lupa tehdä tarjouspyyntö omistajan puolesta.

AEM-Palvelun kautta annetut tarjouspyynnöt ja tarjoukset voivat olla puutteellisia eivätkä ole välttämättä sellaisenaan lopullisia. Tarjouksessa annettu hinta tarjouspyynnössä pyydetylle toimeksiannolle on hinta-arvio, joka perustuu Tarjoajan parhaaseen ymmärrykseen ja perustuu Tarjoajan käytettävissä oleviin tietoihin. Lopullinen toimeksianto tai Käyttäjältä veloitettava summa voi poiketa AEM-Palvelussa tarjouspyynnössä tai tarjouksessa ilmoitetusta siten kuin Tarjoaja ja Ostaja erikseen tarkemmin sopivat.

Tarjoajan tulee olla AEM-Palveluun liittyessä rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Jos Tarjoajan rekisteröinti päättyy mistä tahansa syystä, Tarjoajan tulee ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Samoin Tarjoajan tulee ilmoittaa välittömästi kirjallisesti Palveluntarjoajalle, mikäli Tarjoaja merkitään verovelkarekisteriin samoin kuin mikäli Tarjoaja poistetaan verovelkarekisteristä. Tarjoajalla tulee myös olla suomalainen matkapuhelinliittymä, jotta AEM-Palveluntarjoaja pystyy tavoittamaan Tarjoajan tarvittaessa.

Tarjoaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Käyttäjät ja mahdollisesti muut tahot tekevät Tarjoajista ja sen tuotteista ja/tai palveluista arvosteluita, jotka ovat nähtävissä AEM-Palvelussa ja/tai mahdollisesti muutoinkin. Käyttäjien tekemät arvostelut Tarjoajasta voivat jäädä AEM-Palveluun myös sen jälkeen, kun Tarjoaja on lopettanut AEM-Palvelun käyttämisen.
AEM-Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin mikäli AEM-Palveluntarjoaja vastaanottaa huonon arvostelun Tarjoajasta.